Inspirerende start Ontwikkeltraject Studentparticipatie

Inspirerende start Ontwikkeltraject Studentparticipatie

Inspirerende start Ontwikkeltraject Studentparticipatie 1000 1000 Eqavet

Afgelopen 8 februari vond in Utrecht de eerste bijeenkomst plaats van het ontwikkeltraject studentparticipatie, georganiseerd door het NCP EQAVET. Het doel van dit traject is om mbo-instellingen te ondersteunen bij het betrekken van studenten bij het verbeteren van onderwijskwaliteit. Met veel enthousiasme kijken we terug op een uiterst geslaagde start van dit traject. We zijn van start gegaan met een flinke groep deelnemers van 8 verschillende mbo-instellingen, waarvan de helft studenten. 

De bijeenkomst begon met een inspirerende introductie op het thema vanuit de verschillende betrokken partijen, waaronder het Ministerie van OC&W, JOB mbo, de MBO Raad en natuurlijk het NCP EQAVET zelf. Vervolgens gingen de deelnemers aan de slag met het in kaart brengen van de huidige situatie rondom studentparticipatie op hun eigen school. Hiervoor interviewden studenten en medewerkers elkaar over hun ervaringen op het gebied van studentparticipatie. Hun bevindingen vulden ze in op een empathy map. Middels deze oefening kregen zij inzicht in elkaars perspectieven. Met de input uit de interviews begonnen de groepen vervolgens aan een roadmap voor studentparticipatie. Deze roadmap vormt de rode draad door het ontwikkeltraject en dient als basis voor het plan van aanpak dat iedere school aan het einde van het traject zal presenteren. 

De roadmap start met een beschrijving van de huidige situatie op de scholen met betrekking tot de visie op studentparticipatie, bestaand beleid, ingezette vormen van studentparticipatie, motivatie van zowel studenten als medewerkers, en het draagvlak voor studentparticipatie binnen de school. Met deze informatie als vertrekpunt kunnen de groepen gericht werken richting hun stip op de horizon. 

Roadmap Studentparticipatie

Tijdens de bijeenkomst werden niet alleen inzichten en doelen uitgewisseld, maar ook praktijkvoorbeelden van succesvolle studentparticipatie werden enthousiast gedeeld door zowel medewerkers als studenten. Deze voorbeelden boden waardevolle inspiratie en lieten zien hoe studenten op diverse manieren een significante bijdrage kunnen leveren aan het verbeteren van de onderwijskwaliteit binnen hun instellingen. De aanwezigheid van zowel medewerkers als studenten droeg bij aan een evenwichtige en diverse discussie, waarbij verschillende perspectieven werden belicht en gewaardeerd. Het gezamenlijk delen van ervaringen en het luisteren naar elkaars verhalen onderstreepte niet alleen het belang van studentparticipatie, maar gaf ook concrete handvatten en ideeën om mee aan de slag te gaan.

Tijdens de volgende bijeenkomst in maart gaan de deelnemers verder met hun stip op de horizon: waar willen ze naartoe werken tijdens het ontwikkeltraject? Hierbij zullen we dieper ingaan op het definiëren van doelen en het uitstippelen van de route om deze te bereiken. In de tussentijd zullen de deelnemers op hun eigen scholen aan de slag gaan om hun bevindingen uit de eerste bijeenkomst te toetsen bij studenten en collega’s. Deze input zal dienen als waardevolle aanvulling voor de volgende bijeenkomst.

We kijken ernaar uit om dit inspirerende traject voort te zetten en de deelnemers te helpen om studentparticipatie binnen hun instellingen verder te ontwikkelen en te verankeren in het onderwijsproces. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat ermee instemt.