Expertmeeting versterken kwaliteitsborging LOB en burgerschap
Nieuwsbericht
di 29-05-2018 |

Dinsdagochtend 3 juli 2018 vindt bij de MBO Raad in Woerden de expertmeeting Versterken kwaliteitsborging Loopbaan en Burgerschap plaats. Een groep van 18 à 20 experts op het gebied van kwaliteitsborging, LOB en burgerschap gaat met elkaar in gesprek over dit thema met als beoogde eindresultaat het formuleren van adviezen voor het versterken van  kwaliteitsborging L&B op team- en instellingsniveau in het mbo. De uitkomsten zullen in het najaar met enkele mbo-bestuurders worden besproken en vertaald worden naar concrete vervolgacties voor 2019 en wellicht 2020.

 
Deze expertmeeting wordt georganiseerd door het Expertisepunt LOB, het Netwerk Burgerschap mbo en het NCP EQAVET die ieder vanuit hun eigen taakstelling op dit thema hun bijdrage leveren.
 
 
Aanvullende informatie
 
Loopbaan en burgerschap in het mbo-onderwijs
Loopbaan en burgerschap vormt een integraal onderdeel van elke mbo-opleiding. Naast de beroepskwalificatie-eisen gelden ook algemene eisen voor iedereen die een mbo-opleiding wil halen; het gaat hierbij om Nederlands, rekenen, Engels en loopbaan en burgerschap. Er zijn verschillende initiatieven geweest om mbo-scholen te ondersteunen bij het vormgeven van loopbaan en burgerschap in het onderwijs.
Na 5 jaar Stimuleringsproject LOB Mbo, startte in 2016 het Servicepunt LOB mbo. In 2017 is dit opgegaan in het Expertisepunt LOB die voor zowel mbo als vo ondersteuning biedt aan instellingen om LOB beter te implementeren en verankeren. In november 2017 hebben de MBO Raad en studentenorganisatie JOB, met steun van het ministerie van OCW, de ambitie-agenda LOB voor het mbo opgesteld om zo LOB nog beter op de kaart te zetten.
In het netwerk burgerschap zetten scholen en docenten zich in om kennis en ervaring op het gebied van burgerschapsonderwijs te ontwikkelen en te delen. Het ministerie van OCW en de MBO Raad hebben de burgerschapsagenda mbo voor 2017- 2021 vastgesteld. Hiermee geven zij een impuls aan het burgerschapsonderwijs in het mbo in Nederland.
 
 
Versterken kwaliteitsborging
Voor zowel LOB als burgerschap geldt dat de instelling de kwaliteit van deze onderdelen van het mbo-onderwijs dient te borgen in lijn met de wettelijke eisen die gesteld zijn aan kwaliteitszorg op instellings- en opleidingsniveau. Kwaliteitsborging is een van de punten die zowel in de LOB Ambitie-agenda als in de burgerschapsagenda is opgenomen. De aanleiding hiervoor is dat uit inspectieonderzoek blijkt dat niet altijd voldoende helder is welke doelen met het burgerschapsonderwijs worden nagestreefd en hoe deze doelen zijn verbonden met de kwaliteitszorgcyclus van de scholen. In de laatste Staat van het Onderwijs is ook expliciet aandacht voor LOB. Uit onderzoek van KBA/ResearchNed blijkt dat er nog te winnen is in het planmatig inrichten van het loopbaan- en burgerschapsonderwijs binnen mbo-scholen.
In zowel de LOB ambitieagenda als in de burgerschapsagenda is voorgesteld om als beoogd resultaat handvatten te ontwikkelen om de kwaliteitsborging te integreren in de reguliere kwaliteitszorgcyclus. Het gaat daarbij om het ontsluiten van voorbeelden en laten zien welk instrumentarium hiervoor kan worden ingezet door de mbo-scholen.
 
 
Samenwerking NCP EQAVET, Netwerk Burgerschap mbo en Expertisepunt LOB
Het Nationaal Coördinatiepunt EQAVET vervult, met subsidie van het ministerie van OCW, een rol in het versterken van kwaliteitsborging in het mbo in Nederland en Europa. In de programma’s van zowel het Netwerk Burgerschap mbo en het Expertisepunt LOB is voorzien in het opleveren van handreikingen voor het mbo om de kwaliteitsborging op het vlak van burgerschap en LOB te versterken. De projectleiders zijn met elkaar nagegaan hoe ze gezamenlijk dit thema in de komende periode kunnen oppakken. De expertmeeting vormt de eerste activiteit die ze gezamenlijk gaan uitvoeren; afhankelijk van de uitkomst van de expertmeeting en de afspraken in de afzonderlijke werkplannen voor 2019 en 2020 zullen zij hun samenwerking op het thema van de versterking van kwaliteitsborging L&B voortzetten.
 
Events Calender
augustus 2018
M
D
W
D
V
Z
Z
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Forum
NIEUWE DISCUSSIEPUNTEN
Kunt u doorgeven via het contactformulier >>